Константин Рангочев, доц., д-р

kosio1


Хоноруван преподавател по СИД „Средновековно културно пространство” и „Средновековие и сакралност” (съвместно с д-р Росен Р. Малчев) в Катедра „Кирилометодиевистика” към ФСФ на СУ „Св. Климент Охридски”. От 1991 г. е секретар на неправителствената организация Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, а от 2006 г. е главен асистент в Институт по математика и информатика – БАН. Научните му интереси са в областта на етнологията, фолклористиката, лингвистиката, компютърната лингвистика, мултимедийните и езикови технологии, технологиите за представяне и обработка на знания, методите и средствата за цифровизация на комплексни и хетерогенни артефакти, цифровите библиотеки с мултимедийно съдържание.

Публикации във връзка с проекта:

Фолклор и митология І. Тезиси. – В: Етнология и демонология, София, 2007, 11–29. ISBN 978-954-476-044-1. http://www.ongal.net/editions/Ethnodemon/3Ethnodemon_Rangochev_web.pdf;

Менталност и сакралност ІІ. Структура на сакрума: Култът към Света Богородица в град Самоков. - Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ” , т. V, “Етнология на пространството”, год. 5, ч. 1 за 2007, С., 2008, 34–46. ISSN 1311-493X;

Цар Иван Шишман и сакралната топография на Самоковско. - Митология. Изкуство. Фолклор (МИФ), т. ХІІІ, С., 2008, 235–250. ISSN 1311-3550;

Езиците на историите. История и ритуал. - В: Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков. Бургас, 2009, 273-282. ISBN 978-954-8752-13-8;

Основни измерения на фолклорното православно християнство: І. Вратата на храма (Наблюдения на съвременни процеси в град Самоков и котловината му). - Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ” , т. VІІІ, “Владетелят и светецът”, год. 6, ч. 2, С., 2009, 9–26. ISSN 1311-493X;

Подходи за използване на семантичен УЕБ за представяне на обекти и колекции от българското фолклорно богатство. - В: Българските музеи в условията на членството на страната в Европейския съюз (Сборник материали от Юбилейната национална научна конференция по случай 130 години музейно дело и 95 години музей в Сливен), Сливен, 2009, 371–381. (Без IBSN, в съавт. с Д. Лучев и Д. Панева);

Светци – патрони на църкви в Самоковско. http://www.ruthenia.ru/folklore/rangochev1.htm (2009 г.);

INTERNET проекции на BG фолклор. - В: The Bulgarian Vita Sexualis. С., 2009, 115 – 121. ISBN 978-954-476-046-5;

Българска фолклорна дигитална библиотека: онтология и архитектура. – Арнаудов сборник, т. VІ, Русе, 2010, 235–242. ISBN 978-954-8190-76-3;

Живата обредност в Рупчос. - Онгъл - електронно списание за етнология, медиевистика и археология, г. ІІ, 2010 г., кн. 2. ISSN 1314-3115. http://www.spisanie.ongal.net/broi2/9K_Rangochev_Zhalov09_E_Ongal.doc

Основни измерения на фолклорното християнство: цар Иван Шишман/ Св.Димитър/ Касъм Ефенди. – Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”,  Център за славяно – византийски проучвания “Иван Дуйчев”, т. 95 (14) за 2006 г., С., 2010, 351–358. ISSN 1311-784X;

Текст и хипертекст ІІІ. Динамика на фолклорната обредност (наблюдение върху живите родопски обреди). - В: Цепина, Чепинско, Велинград – хилядолетната история на Северозападните Родопи. С., 2010, 172–181. ISSN 1414 – 1309;

Наблюдения върху „Римския път” при родопското с. Югово – В: Визии за музеологията и етнологията. В. Търново, 2011, 169–180. ISBN 978-954-400-570-2 (в съавт. с М. Христов и Р. Малчев);

Фолклор и история ІІ: сакралното пространство. - Littera et Lingua Series Dissertationes 2 (Време и пространство във фолкора и литературата), 27–38. http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/ ISSN: 1314-3352 (2011 г.);

Фолклор и религия І: проблемът за термините. - В: Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ” , т. ІХ, “ЕПОС – ЕЗИК – МИТ”,  год. 7, София, 2011, 313–334. ISSN 1311 – 493X;

Фолклорните сведения за пътя на мощите на св. Йоан Рилски през 1469 г. от Средец до Рилския манастир. - В: Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му. С., 2011, 20–28. ISSN 954321882-6;

Език и сакралност ІІ: Великден в град Самоков. - Годишник на Регионален етнографски музей – Пловдив, т. VІ, „Нощта в народните вярвания и представи”, Пловдив, 2011, 106-115. ISSN 1314-5509;

Knowledge Technologies for Description of the Semantics of the Bulgarian Folklore Heritage. - Proceedings of the Fifth International Conference "Information Research and Applications" – i.Tech 2007, 19–25. (ITA 2007 - Xth Joint International Scientific Events on Informatics), 26 June – 01 July, 2007, Varna, Bulgaria. ISSN 1313-1222. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.92.2136&rep=rep1&type=pdf#page=19. (в съавт. с Paneva и D. Luchev);

Data and Functionality Management in a Folklore Digital Library, In the Proceedings of the International Conference - In: Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts, Sofia, “Boian Penev” Publishing Centre, 2008, 246 – 250. ISBN 978-954-8712-47-7. (в съавт. с D. Paneva и D. Luchev);

Toward an Innovative Presentation and Creative Usage of the Bulgarian Folklore Wealth. – International Journal „Information Technologies & Knowledge”, vol. 3, Number 1, 2009, 56-66. ISSN 1313-0455. (в съавт. с D. Paneva-Marinova, R. Pavlov, D. Luchev, M. Goynov);

Linguistics Research and Analysis of the Bulgarian Folklore. Experimental Implementation of Linguistic Components in Bulgarian Folklore Digital Library. -  In the Proceedings „Classification, Forecasting, Data Mining” (ITA 2010), June, 2010, Varna, Bulgaria, 131-137. ISBN 978-954-16-042-9. (в съавторство с M. Goynov, D. Paneva-Marinnova, D. Luchev);

Towards Linguistics Analysis of the Bulgarian Folklore Domain. – International Journal "Information Technologies and Knowledge", Vol.5, №2, 119-128, ISSN 1313-0455. http://www.foibg.com/ijitk/ijitk-vol05/ijitk05-2-p03.pdf (в съавт. с G. Bogdanova, D. Paneva-Marinova, N. Noev).

: