Апостоли, чиито календарни указания са поместени на сайта

 Енински апостол. Пази се в НБКМ под №1144. Старобългарски апостол кратък апракос от ХІ в., писан с кирилица. Съдържа 39 листа пергамент. Издание:  Мирчев К., Хр. Кодов. Енински апостол. Старобългарски паметник от ХI в. София, 1965. 

Слепченски апостол.  Разделен е на няколко части, които се пазят в различни храничища, най-голяма е частта (130 + 6 листа) в РНБ, F.п.І.101 и F.п.І.101а. Останалите листове са разпръснати в хранилища в Москва, Киев и Пловдив. Среднобългарски апостол пълен апракос от ХІІ в. Съдържа 157 листа пергамент. Ръкописът е палимпсест, писан върху гръцки текст от Х век (за гръцкия текст вж. Гетов 2010). Издание: Ильинский, Г. А. Слепченский апостол ХII века. Москва, 1912. 

Охридски апостол. Пази се в РГБ, Григ. 13/М 1695. Среднобългарски апостол кратък апракос от ХІІ в. Сдържа 112 листа пергамент. Има отделни думи и дори цели редове, писани на глаголица. Издание: Кульбакин С. М. Охридская рукопись Апостола конца ХII в.  - Български старини. 3. София, 1907.

Драготин апостол. Пази се в НБКМ под № 880. Среднобългарски апостол кратък апракос от втората половина на ХІІ в. Съдържа 159 листа пергамент. Ръкописът е палимпсест, писан е върху изтрит гръцки и кирилски текст. Кирилската част е от л. 95 до л. 143 и съдържа старобългарски празничен миней от края на ХІ в. (вж. Христова-Шомова, И. Eдин старобългарски празничен миней. - Рalaeobulgarica, ХХХІІІ, 2009, 2, 16-38). На л. 153а има бележка от книжовника: драгота писахь та ми срDце полемисаше и умь ми с¦ м¦тэ... По името на книжовника Драгота е наречен Драготин апостол. Не е издаден.

Струмишки апостол. Среднобългарски апостол кратък апракос от ХІІІ в. Пази се в Прага, сигнатура ІХ Е 25 в сбирката на Шафарик. Съдържа 88 листа пергамент. Издание: Струмички (Македонски) апостол. Кирилски споменик од ХIII век. Подготвиле Е. Блахова и З. Хауптова. Скопjе, 1990.

Ръкопис №508 от НБКМ. Среднобългарски апостол и евангелие кратък апракос от края на ХІІІ в. За деня се дава първо апостолското, после евангелското четиво. Съдържа 144 листа пергамент. Не е издаден.

Карпински апостол. Пази се в ГИМ, Хлудов №28. Среднобългарски апостол и евангелие кратък апракос от ХІІІ в. Съдържа 313 листа пергамент. Апостолът е след евангелието, двете книги имат отделни месецослови. Издаден е апостолският текст: Архимандрит Амфилохий. Древнеславянский Карпинский Апостол ХІІІ в. с греческим текстом 1072 года, сличенный по древним памятникам славянским ХІ-ХVІІ в. с разночтениями греческими, заимствованы из Нового завета, издания Рейнекция 1747 года. Т. 1-4, Москва, 1885-1888, без месецослова.

Ръкопис №31 от сбирката на Алексей Хлудов в ГИМ в Москва. Среднобългарски апостол и евангелие кратък апракос от началото на ХІV в. Съдържа 270 листа пергамент. Не е издаден.

Пирдопски апостол. Пази се в НБКМ под № 497. Среднобългарски последователен апостол от ХІІІ в. Съдържа 129 листа пергамент. Не е издаден.

Църколезки апостол. Намерен е в сръбското село Църколез. Сега се пази в Дечанския манастир в Сърбия под №2. Среднобългарски последователен апостол от края на ХІІІ в. Съдържа 238 л. пергамент. Издание (на микрофишове): Богданович, Д., Б. Велчева, А. Наумов (Bogdanović, Velčeva, Naumov). Болгарский Апостол ХІІІ века: рукопись Дечани-Црколез 2. София, 1986.

Ръкопис №881 от НБКМ. Малък откъслек от среднобългарски изборен апостол от ХІІІ в. Съдържа 6 листа пергамент, част от календара. Не е издаден.

Ръкопис №882 от НБКМ. Среднобългарски апостол кратък апракос от началото на ХІV в. Съдържа 151 листа пергамент. Не е издаден.

Ръкопис №883 от НБКМ. Сръбски апсотол кратък апракос от началото на ХІV в. Съдържа 171 листа пергамент. Не е издаден.

Шишатовацки апостол. Пази се в библиотеката на Сръбската патриаршия до Белград (вж. Богдановић 1982: 23), по-рано е бил в Шишатовацкия мманастир до Нови Сад. Сръбски Апостол пълен апракос от 1324 г. Съдържа 226 листа пергамент. Издадание: Stefanović, D. Apostolus Šišatovacensis anni 1324. Wien, 1989.

Ръкопис №502 от НБКМ. Среднобългарски последователeн апсотол от 60-те години на ХІV в. Съдържа 209 листа хартия. Не е издаден.

Ръкопис №35 от сбирката на Алексей Хлудов в ГИМ в Москва. Среднобългарски апостол пълен апракос от края на ХІІІ – началото на ХІV в. Съдържа 193 листа пергамент. Не е издаден.

Ръкопис №36 от сбирката на Алексей Хлудов в ГИМ в Москва. Сръбски последователен апостол от края на ХІІІ – началото на ХІV в. Съдържа ІV+168 листа пергамент. Не е издаден.

Ръкопис №38 от сбирката на Алексей Хлудов в ГИМ в Москва. Последователен апостол от втората половина на ХІV в. Съдържа 307 листа пергамент. Не е издаден.

Ръкопис №39 от сбирката на Алексей Хлудов в ГИМ в Москва. Последователен апостол от първата половина на ХІV в. Съдържа 273 листа пергамент. Не е издаден.

Ръкопис №88 от НБКМ. Сръбски последователн апсотол от 1362 г. Съдържа 366 листа пергамент. Не е издаден.

Ръкопис №89 от НБКМ. Сръбски последователн апсотол от ХІV в. Съдържа 220 листа пергамент. Не е издаден.

Ръкопис №23 от сбирката на Синодалната Типография в РГАДА в Москва. Руски апостол-кратък апракос от ХІV в. Съдържа 105 листа пергамент, писани в две колони. Не е издаден.

Ръкопис №24 от сбирката на Синодалната Типография в РГАДА в Москва. Руски апостол-кратък апракос от ХІV в. Съдържа 57 листа пергамент, писан в две колони. Не е издаден.

Ръкопис №26 от сбирката на Погодин в РНБ в Санкт-Петербург. Руски апостол-пълен апракос от 1391 г. Съдържа 247 л. много качествен бял пергамент. Писан е в две колони. Не е издаден.

Ръкопис №93 от НБКМ. Среднобългарски последователн апсотол от края на ХІV в. Съдържа 140 листа хартия. Не е издаден.

Ръкопис №94 от НБКМ. Среднобългарски последователн апсотол от 30-те години на ХІV в. Съдържа 206 листа хартия. Не е издаден.

Чудовски Нов завет. Изгубен по време на революцията от 1917 г. Руски ръкопис от 1355 г. Съдържа 170 листа хартия, писан е с дребен полуустав в две колони. Издание: Новый завет Господа нашего Иисуса Христа. Труд святителя Алексея, митрополита московского и всея Руси. Фототипическое издание Леонтия, митрополита московского. Москва, 1892.

Вараждински апостол. Пази се в Музея на Сръбската православна църква в Белград. Сръбски апостол от 1454 г. Съдържа 282 листа хартия. Издание: : Вараждински апостол 1454. Београд-Загреб, 2004.

Спиридонов апостол. Пази се в Рилския манастир под №1/15. Апостол кратък апракос, писан от монах Спиридон през 1503 г. Съдържа 237 листа хартия. Не е издаден.

Ръкопис №513 от НБКМ. Среднобългарски ръкопис от 30-те години на ХVІ в., 281 листа хартия. Съдържа апостолски и евангелски четива в много съкратен състав. Не е издаден.

Апостол на Франциск Скорина. Печатен апостол от 1525 г. Съдържа 678 страници. Има фототипно издание на старопечатното издание: Biblia ruska, vyložena doktorom Franciskom Skorinoju (Prag, 1517-1519): Kommentare; Apostol (Wilna, 1525): Facsimile und Kommentar. Hrsg. H. Rothe, F. Scholz. Paderborn; Muenchen; Wien; Zuerich, 2002.

Календарните указания от апостолите са събрани и подготвени от Искра Христова-Шомова.

Пълни библии, чиито календарни указания са поместени на сайта

Генадиевска библия. Пази се в ГИМ, в Синодалната сбирка под № 895. Руски ръкопис на пълен свод от библейски книги от 1499 г. Съдържа 1001 листа хартия. Календарът е на л. 904а-906б, като започва от март и завършва с февруари. Има издания на Евангелието, Апостола и Псалтира. Календарът не е издаден.

Острожка библия. Пълен печатен библейски свод от 1581 г. Правописът е черковонславянски. Има фототипно издание: Острожская библия. Фототипическое переиздание текста с издания 1581 года. Москва-Ленинград, 1988.

Календарните указания от библиите са събрани и подготвени от Искра Христова-Шомова.

Евангелия, чиито календарни указания са поместени на сайта

  Асеманиево евангелие. Пази се във Ватиканската апостолическа библиотека, Cod. Slav. 3. Старобългарски ръкопис от края на Х век, писан с глаголица. Съдържа евангелие кратък апракос, 158 листа пергамент. Наборно издание: Vajs J., J. Kurz. Evangeliarium Assemani. I. Prolegomena, tabulae. Prague, 1929; II. Uvod, text i prepise cirilskem, poznamky textove, seznami cteni. Vyd J. Kurz. Praha, 1955. Фототипно издание: Иванова-Мавродинова В., А. Джурова. Асеманиевото евангелие. Старобългарски глаголически паметник от Х век. София, 1981.

 Ватиканско евангелие. Пази се във Ватиканската Апосотлическа библиотека, в палимпсеста на ръкопис Vat. Gr. 2502.  Старобългарски кирилски ръкопис от втората половина на Х в. Съдържа евангелие кратък апракос, листа пергамент. Писан е върху измит гръцки текст. Издание: Кръстанов Т., А. Тотоманова, И. Добрев. Ватиканско евангелие. Старобългарски кирилски апракос от Х в. в палимпсестен кодекс Vat. Gr. 2502. София, 1996.

 Савина книга. Пази се в РГАДА в Москва, ф 381 (Син. тип.) No 14.  Старобългарски кирилски ръкопис от  ХI в. Съдържа евангелие кратък апракос, 129 листа пергамент. Издания: Щепкин В. Н. Саввина книга. Памятники старославянского языка. Санкт-Петербург, 1903; Князевская О. А., Л. А. Коробенко и Е. П. Дограмаджиева. Саввина книга. Древнеславянская рукопись ХІ, ХІ-ХІІ и конца ХІІІ века. Часть первая. Рукопись. Текст. Комментарии. Исследование. Москва, 1999.

 Реймско евангелие. Пази се в библиотеката на град Реймс. Състои се от две части: кирилска от ХІІ в., 32 страници, която съдържа част от календар (от 26 октомври до 24 февруари) и глаголическа от 1395 г., 62 страници, която съдържа извадка от мисал с библейски четива за главните празници от Цветница до Благовещение. Издание: Leger, L. Evangéliaire Slavon de Reims, dit Texte du Sacre. Paris-Reims-Prague, 1899. Издание на кирилската част: Ротт-Жебровский, Т. Кирилловская часть Реймского евангелия. Лингвистическое исследование. Lublin, 1985.

 Остромирово евангелие. Пази се в ГПБ в Санкт-Петербург, F. п. I. 5.  Руски ръкопис от 1056-1057 г. Съдържа евангелие кратък апракос, 294 листа пергамент. Издание: Востоков А. Х. Остромирово евангелие 1056-1057 г. С приложением греческого текста евангелий и грамматическими объяснениями. Санкт-Петербург, 1843.

 Архангелско евангелие. Пази се в РГБ в Москва, ф. 178, Nо 1666. Руско евангелие кратък апракос от 1092 г. Съдържа 178 листа пергамент. Издание: Архангельское евангелие 1092 года. Исследование. Древнерусский текст. Словоуказатели. Издание подготовили Л. П. Жуковская, Т. Л. Миронова. Скрипторий.  Москва, 1997.

 Мстиславово евангелие. Пази се в ГИМ, Москва, Син. 1203. Руско евангелие пълен апракос от 1115-1117 г. Съдържа 213 листа пергамент. Издание: Апракос  Мстислава великого. Под редакцией Л. П. Жуковской. Москва, 1983.

 Мирославово евангелие. Пази се в Националния музей в Белград, № 1536. Един лист се пази в ГПБ в Санкт-Петербург, F. п. I. 83. Сръбско евангилие пълен апракос  от 1180-90 г. Съдържа 181 листа пергамент. Издание: Родић, Н., Г. Jовановић. Мирослављево еванђеље. Белград, 1986.

 Попйованово евангелие. Пази се в HAZU. Среднобългарско евангелие кратък апракос от края на ХІІ – началото на ХІІІ в. Съдържа 266 листа пергамент. Издание: Мошин, Вл. Македонско евангелие на поп Jована. Скопjе, 1954.

 Евангелие на Кохно. Пази се в Одеската Държавна Научна Библиотека, 1/3 (49). Среднобългарско евангелие кратък апракос от ХIII в. Съдържа 120 листа пергамент. Издание: Коссек Н. В. Евангелие Кохно. Болгарский памятник ХIII в. София, 1986.

 Врачанско евангелие. Пази се в НБКМ, № 19. Среднобългарско евангелие кратък апракос от края на ХIII в. Съдържа 201 листа пергамент. Издание: Цонев Б. Врачанско евангелие. Среднобългарски паметник от ХIII в. - Български старини, 4, София, 1914.

 Йерусалимско евангелие. Пази се в библиотеката на Гръцката православна патриаршия в Йерусалим, Slav. 19. Среднобългарско евангелие кратък апракос от ХІІІ в. Съдържа 200 листа пергамент. Не е издадено, публикуван е само календарът: Иванова, Кл. За един ръкопис с палимпсест от библиотеката на Йерусалимската патриаршия. – Palaeobulgarica, 26, 1994, 2, 3-31.

 Евангелие Q.п.I.59 от РНБ в Санкт Петербург. Среднобългарско евангелие кратък апракос от началото на ХІV в. Съдържа 137 листа пергамент + 10 листа, които се пазят в същата библиотека под сигнатура Q.п.I.36. Не е издадено.

 Банишко евангелие. Пази се в НБКМ, № 847. Среднобългарско четириевангелие от края на ХIII в. Съдържа 205 листа пергамент. Издание: Дограмаджиева Е., Б. Райков. Банишко евангелие. Среднобългарски паметник от ХIII в. С., 1981.

 Кързъново евангелие. Пази се в Британската библиотека в Лондон, Add. 39628. Среднобългарско четириевангелие от 1354 г. Съдържа 198 листа пергамент. Издание: Vakarelijska, C. M. The Curzon Gospel. Volume I: An Annotated Edition. Volume II: A Linguistic and Textual Introduction. Oxford University Press, 2008.

 Рилско А евангелие. Пази се в Рилския манастир, № 1/13. Среднобългарско евангелие пълен апракос от началото на ХІІІ в. Съдържа 102 листа пергамент. Не е издадено.

 Рилско Б евангелие. Пази се в Рилския манастир, № 1/12. Среднобългарско евангелие кратък апракос от средата на ХІІІ в. Съдържа 29 листа пергамент. Не е издадено.

 Лондонско (Иван-Александрово) евангелие. Пази се в Британската библиотека в Лондон, Add. 39672. Среднобългарско четириевангелие  от 1356 г. Съдържа 286 листа пергамент. Издание (фототипно): Живкова Л. Четвероевангелието на цар Иван-Александър. София, 1980.

 Видинско евангелие. Пази се в Британската библиотека в Лондон, Add. 39625. Среднобългарско четириевангелие от ХІV в. Съдържа. Не е издадено.

 Търговищко евангелие. Среднобългарско четириевангелие, отпечатано в град Търговище във Влашко през 1512 г. Наборно издание: Das Tetraevangelium des Makarije aus dem Jahre 1512. Der erste kirchenslavische Evangeliendruck. Faksimile-Ausgabe. Besorgt und eingeleitet von Heinz Miklas unter Mitwirkung von Stefan Godorogea und Christian Hannick. Padreborn, Muenchen, Wien, Zuerich, 1999. (=Biblia Slavica IV/1).

 Евангелие от Рилския манастир № 6 (1/9). Среднобългарско четириевангелие от 90-те години на ХІV в. Съдържа ІV+256+ІV  листа хартия. Не е издадено.

 Евангелие от НБКМ № 24. Сръбско четириевангелие от края на ХІV – началото на ХV в. Съдържа 292 листа пергамент. Не е издадено.

 Евангелие от НБКМ № 32. Сръбско четириевангелие от края на ХІV – началото на ХV в. Съдържа 262 листа хартия. Не е издадено.

 Евангелие от Народната библиотека на Сърбия в Белград № 7. Джуришко евангелие. Сръбско четириевангелие от 40-те години на ХV в. Съдържа 270 листа хартия. Не е издадено.

 Евангелие от Народната библиотека на Сърбия в Белград № 95. Среднобългарско четириевангелие от втората четвърт на ХVІ в. Съдържа 140 листа хартия. Не е издадено.

 Евангелие от Белград № 102. Сръбско четириевангелие от ХVІ в. Не е издадено.

 Евангелие от Белград № 664. Сръбско четириевангелие от ХVІ в. Съдържа 358 листа хартия. Не е издадено.

 Евангелие от Рилския манастир № 8 (1/5) (Крупнишко евангелие). Четириевангелие от началото на ХVІ в. със среднобългарско-молдавски правопис. Съдържа V+344+VІ  листа хартия. Не е издадено.

 Евангелие от Рилския манастир № 9 (1/11) (Сучавско евангелие). Четириевангелие от 1529 г. със среднобългарско-молдавски правопис. Съдържа V+344+VІ  листа хартия. Не е издадено.

 Евангелие от Рилския манастир № 10 (1/7). Среднобългарско четириевангелие от 1559 г., писано с ресавски правопис. Съдържа 267  листа хартия. Не е издадено.

 Евангелие от НБКМ № 36. Сръбско четириевангелие от ХV в. Не е издадено.

 Евангелие от ЦИАИ № 11 (Елешнишко евангелие). Среднобългарско четириевангелие от 1577 г. Съдържа І+249+І листа хартия. Не е издадено.

 Евангелие от ЦИАИ № 28 (Бобошевско евангелие). Среднобългарско четириевангелие от 1578 г. Съдържа 311+І листа хартия. Не е издадено.

 Кюстендилско евангелие. Пази се в Регионалния исторически музей в Кюстендил, № 39. Среднобългарско четириевангелие от първата четвърт на ХVІІ в. Съдържа 285 листа хартия. Не е издадено.

 Евангелие от НБКМ № 76. Среднобългарско четириевангелие от 1658 г. Съдържа 256 листа хартия. Не е издадено.

 Евангелие от Троицко-Сергиевата лавра № 138. Руско четириевангелие от края на ХІV или началото на ХV в. Съдържа 200 листа хартия. Не е издадено.

Календарните указания от евангелията са събрани и подготвени от Искра Христова-Шомова, Ива Трифонова, о. Козма Поповски, Диляна Радославова, Венета Савова.