Венета Савова, гл. ас., д-р
 

Veneta_Savova

 

Гл. ас. д-р Венета Савова е преподавател в СУ „Свети Климент Охридски” и преподава по старобългарска литература в Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии. Научните й интереси са свързани с проблематиката на славянската оригинална и преводна химнография, славянското богослужение и почитта към светците.

Публикации по теми, свързани с проекта

Христова-Шомова, И., В. Савова, П. Петков. Песни за Климент. Служби за св. Климент Охридски, писани от Х до ХХ век. София, 2016.

Савова, В. Непознато химнографско произведение на св. Климент Охридски за св. Алексий Човек Божи (предварителни бележки) – Palaeobulgarica, ХХVІІ (2003), 2-12.

Savova, V. Newly Discovered Hymnographic Work of Saint Kliment of Ochrida (The Office for s. Alexios the Man of God from the festal menaion Sin. Slav. 25) – Scripta & E-Scripta, 1, 121-134.

Савова, В. Служба на светите мъченици Сергий и Вакх в Синайския празничен миней № 25. – Старобългарска литература, 35-36, 134-144.

Савова, В. Канон за св. Алексий Човек Божи.(нормализация, превод и бележки към текста) – Климент Охридски. Слова и служби. П. Петков, И. Христова-Шомова, А. Тотоманова, София, 2008, 499-509.

Савова, В.  „Изобщо Климент е предал на нас, българите, всичко, което се отнася до Църквата” (Оригинална старобългарска служба за св. Алексий Човек Божи от св. Климент Охридски) – Български език и литература, 3, 2013, 233-243.

Савова, В. Химничната прослава на св. Алексий Човек Божи сред православните славяни. Дисертация на присъждане на научно-образователната степен доктор. София, 2014.

Савова, В. Св. Алексий Човек Божи, св. Йоан Каливит и каноните на св. Йосиф Песнописец за тях – Старобългарска литература, 51, 75-116.

Савова, В. Наблюдения върху старобългарската служба за св. Климент Охридски – В: Кирило-Методиевски четения. Юбилеен сборник 2015, 140-149.

Савова, В. Херменевтичен анализ на старобългарската служба за св. Климент Охридски – Palaeobulgarica, XL (2016), 1, 25-50.

Савова, В. Любовта на Човека Божи – Литературата, 16, 2015, 151-162.

Савова, В. Теофилактовият канон за св. Климент Охридски – Българска реч, 2, 2016, 15-24.