Станка Петрова, д-р

 

 scan0003

 

Пише дисертация на тема „Химнографският репертоар за безплътните сили в средновековната славянска богослужебна книжнина”. Научните и интереси са в областта на средновековната поезия, оригиналните песеннопоетически творби, преводните произведения от средновековната славянска химнография и техните гръцки оригинали. Работила е върху двете служби за св. Методий от Климент Охридски и от Константин Преславски.

Научни публикации:

The servise for november 8 in the Draganov menaion (Zograph 54). - In: Literary Knowledge and Open Horizons. Sofia, 2011, 20-37;

Акростихът - израз на същността в периферията. - В: Маргиналното в/на литературата. София, 2011, 179-192;

Някои формални особености на двата канона за св. Методий - In: Scripta&e-Scripta (под печат)