Mарина В. Чистякова, дфн, старши научен сътрудник I степен


Marina
                                                                         

Работи в Института за литовски език (Вилнюс, Литва) в Секция за взаимодействие на езиците и културите.  Автор на монографията „Текстология на вилнюските ръкописни пролози: септември –  ноември“ (Вилнюс, 2008).  Работи върху своден каталог на проложните текстовете за септеври – февруари, своден списък за запазените рукописни пролози, библиография за Пролога. Интересите и са в областта на славянските чети сборници, археографията, текстология на Пролога и Измарагда, житиен корпус и поучения на Стишния и Обикновения пролог, славянската книжовна традиция във Великото Литовско княжество.

Публикации по темата на  проекта:

Проложное житие святой Параскевы Эпиватской по списку НБКМ № 167. – Palaeobulgarica, 2009, № 2. София, p. 39–50;

Структура пролога Akc. 2706 Национальной библиотеки Польши: сентябрь–ноябрь). – Knygotyra, 55 tomas. Vilnius,  2010, p. 27–53. http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Knygotyra/55/27-53.pdf;

Текстологические особенности стишного пролога ГИМ, Увар. 56. – Kalbotyra 55 (2). Slavistica Vilnensis 2010. Vilnius, 2010, p. 46–62. http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Kalbotyra_3/2010_55_2/46-62.pdf;

Поучение на предпразднство Сретения Господня (по прологам библиотеки им. Врублевских АН Литвы, ф. 19, № 95, 97) в контексте литературного наследия Климента Охридского. – Palaeobulgarica, 2010, №  4, p. 47–55;

Псковская проложная редакция жития великомученицы Параскевы Иконийской. – Dziedzinctwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440. rocznicę Unii Lubelskiej. Lublin, 2011, s. 13–24;

Архаичные черты в прологах Великого княжества Литовского. – Kalbotyra 56(2). Slavistica Vilnensis 2011. Vilnius, 2011, p. 23–34. http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Kalbotyra_3/56_2/23-34.pdf