Панайот Карагьозов, професор, дфн


karagjozov

 

Панайот Карагьозов е пре­по­­­­да­вател в Катедрата по славянски литератури на СУ „Св. Климент Охрид­с­ки”, където чете лекции по История на славянските литератури, История на полската литература, Сравнително славянско литературознание и редица спецкурсове и семинари, сред които и Хронология и типология на славянското мъченичество. През 1986, 1989 и 2005 г. за­щ­и­та­ва док­тор­ати по срав­ни­­тел­но лите­ра­­ту­ро­­з­на­ние, пол­с­ка ли­те­­ра­­­ту­­ра и сла­вистика в Кар­­ло­вия уни­­­вер­си­тет в Пра­га и Со­фий­­с­ка­та Ал­ма Ма­тер. Кавалер е на пра­ви­тел­ст­­ве­ния ор­ден „За­служил за пол­с­ка­та култура”. От 2007 г. е декан на Факултета по славянски филологии в Софийския университет. Научните му интереси са в областта на сравнителното славянско литературознание, историята на взаимоотношенията между славянските народи, историята на славянските светци.

 

Публикации, свързани с темата на проекта:

Религиите и славяните. В: Свети места на Балканите. Благоевград, 1996, 77-85;

Славянските светци в Calendarium Romanum Generale oт 1970 г. Slavica Pragensia ad tempora nostra, Prague, Czech Republic, 1998, 316-319;

Święty Wojciech w kontekście historii, chrześcijańskiego panteonu Czechów i geopolityki. Przegląd Powszechny, 4, Warszawa, Poland, 1998, 64-71;

Aспекти на сръбската светост. В: Koнтакти и паралели в южнославянския езиков и литературен контекст, Пловдив, 2000, 58-65;

Славянските светци и Възраждането. Култът към „езика” на мълчанието в Чехия. В: Литературна мисъл, 1-2, София, 2001, 87-98;

Славянските „светци” и мъченици на тоталитаризма. В: Kритика, 2001/3, София, 2001, 78-103.

Slovanští světci a obrození. Kult „jazyka” mlčení v Čechách. In: Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování narodního vědomi, Uherské Hradiště, Czech Republic, 2001, 111-119;

Od indoeuropeizmu do eurochrześcijaństwa. Słowianie jako przedmiot gło­ba­­lizacji. Prehistoria procesu. In: Kul­tura. Język. Komunikacja. Problemy głobalizacjii i kultur narodowych, War­szawa, Po­land, 2001, 193-201;

Трансформирането на славянския езически пантеон в християнски. In: Slavica comparativa, Euroslavica, Prague, Czech Republic, 2002, 142-148;

Изборът. Славянският преход от езичество към християнство. В: Materials of the College of Slavic languages and Literatures for the Slavistic Convention in Kraków. София, 2005, 125-134;

Светостта – еманация на християнската памет. В: Реторики на паметта. Сборник в чест на 60-та годишнина на проф. Иван Павлов, Университетско  издателство „Св. Климент Охридски”,София, 2005, 13-27;

Същност и езикови аспекти на светостта. В: Сборник в чест на професор Василка Радева, София, 2006, 72-79;

Православные мученики XX века. В: Православная культура на Урале: Контексты истории и современность, Челябинск, Русия, 2006, 62-67;

Славянските светци-„камикадзе” – свои или чужди? In: Своj и туђ. Слика другог у балканским и средњоевропским књижев­ности­ма. Београд: Институт за књижевност и уметност, Белград, 2006, 85-96;

Славянските първомъченици от периода на езичеството. В: Езиков свят, Благоевград, 2007, 74-78;

Славянските мъченици – жертви на борбата между клира и клера. В: Вестник Тверского Государственого Университета, № 19, Тверь, Русия, 2009;

Czech and Slovak Clergy – Victims of Totalitarianism. In: The Czech and Slovak History Newsletter, Volume 34, No. 1, Spring 2011, Valdosta, GA, 2011, 11-13.