Мария Спасова, проф. д-р

spasova

Преподавател в Катедрата по обща лингвистика и старобългаристика, Великотърновски университет. Научните и интереси са в областта на лингвистиката, текстологията, кодикологията, палеографията, културологичните аспекти на палеославистиката, историята на българската културата и славянските извори за българската история. Издава славянски ръкописни текстове.

Публикации по проекта:

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. І, месец септември. Пловдив, 2008. 448 стр. ISBN 978-954-423-460-7 (в съавторство с Г. Петков);

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. ІI, месец октомври. Пловдив, 2009. 498 стр. ISBN 978-954-423-527-7 (в съавторство с Г. Петков);

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. ІII, месец ноември. Пловдив, 2009. 482 стр. ISBN 978-954-423-557-4 (в съавторство с Г. Петков);

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. IV, месец декември. Пловдив, 20010. 592 стр. ISBN 978-954-423-603-8 (в съавторство с Г. Петков);

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. V, месец януари. Пловдив, 20010. 452 стр. ISBN 978-954-423-638-0 (в съавторство с Г. Петков);

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. VI, месец февруари. Пловдив, 2011. 404 стр. ISBN 978-954-423-711-0 (в съавторство с Г. Петков);

Слово за Григорий Нисийски от Григорий Богослов (Текстологически и лексикални проблеми). – В: Проглас, 4, 1995, 2, 3-19;

Народно ли е Народното (Безименното) житие на св. Иван Рилски?. – В: Palaeobulgarica, 22, 1998, 4, 50-74;

Текстологичната история на славянския превод на “Надгробно слово за Василий Велики” от Григорий Богослов (В търсене на типология при лексикалната характеристика на основен превод, редактиран превод, втори превод). – В: Преславска книжовна школа. Т. 10, Шумен, 2008, 125-164. ISBN 978-954-577-492-8;

Слово и образ (Реалии между словесното описание на някои светци в житията им от Стишния пролог и техните образи върху иконите). – В: Паисий Христов. Една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов. Велико Търново, 2011, 343-353. ISBN 978-954-400-472-9;

Григорий Цамблак. Похвално слово за светите и върховни апостоли Петър и Павел от Григорий, монах и презвитер. – сп. Слово и образ, 1/2009, 81-89.