Росен Р. Малчев, дфн, старши учител

 

Rossen_Malchev

 

Хоноруван преподавател по СИД „Средновековно културно пространство” и „Средновековие и сакралност” (съвместно с гл. ас. д-р Константин Рангочев) в Катедра „Кирилометодиевистика” към ФСФ на СУ „Св. Климент Охридски”. От 1991 г. е главен секретар на неправителствената организация Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. От 2010 г. е старши учител, преподавател по български език и литература, в 48. ОУ „Йосиф Ковачев” – София.

Научните интереси на Р. Малчев са в областта на етнологията, фолклористиката и филологическата медиевистика. Той е специалист по проблемите на теренната етнология.

 

Публикации във връзка с проекта:

 

Изворов отдел. Демоничните персонажи „здравичките” в културата на с. Югово, Средните Родопи. Архив на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. Записи от периода 1997-2004 г. 1. Поглед към сакрума на Югово. 2. Представи за здравичките. Функции и прояви. 3. „Конаците” на здравичките. Ритуали в тях. 4. „Ломене” подаване за здравичките. – В: Етнология и демонология. С., 2007, 155-210. Интернет адреси:

http://www.ongal.net/editions/Ethnodemon/13Ethnodemon_Malchev2_web.pdf; http://www.ongal.net/editions/Ethnodemon/14Ethnodemon_Zdravichkite1_web.pdf; http://www.ongal.net/editions/Ethnodemon/15Ethnodemon_Zdravichkite2_web.pdf

http://www.ongal.net/editions/Ethnodemon/16Ethnodemon_Zdravichkite3_web.pdf;

Система на свещените места в землището на село Голяма Желязна, Троянско (Състояние през 80-те години на ХХ век). – В: Арнаудов сборник. Т. V. Русе, 2008, 134-138;

Сакралност и менталност: процесията с мощите на св. Иван Рилски през 1469 г. – В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. VІІІ. „Владетелят и светецът, ч. 2”. С., 2009, 48-63. Интернет адрес: http://liternet.bg/publish23/r_malchev/sakralnost.htm;

Свещеното място на вр. „Кокалев чукал” при с. Лъкавица, Средните Родопи. WMV-филм (съавт. М. Христов). – В: „Онгъл” – електронно списание за етнология, медиевистика и археология, год. ІІ, 2010, 2. Интернет адрес: http://www.spisanie.ongal.net/broi2.html;

Фолклорна реализация на мотива за сакралното безглавие от с. Чепино в контекста на балканската и евразийската традиция. – В: Цепина, Чепинско, Велинград – хилядолетната история на Северозападните Родопи. С., 2010, 205-214;

Наблюдения върху „Римския път” при родопското с. Югово. – Във: Визии за музеологията и етнологията. В. Търново, 2011, 169-180. (съавт. М. Христов и К. Рангочев);

Реална и сакрална география. Процесията с мощите на св. Йоан Рилски в северното подножие на Рила планина през 1469 година. – В: Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му. С., 2011, 11-19;

Сакралното безглавие в контекста на балканската и евразийската традиция (І. Фолклорна реализация на мотива от Велинград). – В: Littera et Lingua Series Dissertationes 2, „Време и пространство във фолклора и литературата”, 2011. Ред. Д. Беличовска, А. Бояджиев, Р. Велева. Интернет адрес: http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/images/stories/series/dissertationes/volume2/lili-series-dissertationes2-2-malchev2011.pdf;

Експериментална етнология – 15 години проучвания в едно и също село (с. Югово, общ. Лъки, обл. Пловдивска. – В: Етнологията в България – история, методи, проблеми. Съст. А. Лулева, В. Васева, И. Петрова, П. Христов. С., 2012, 199-207.