Радослава Станкова, доц., д-р

 

radost1

 

Работи в Института за литература на БАН, направление „Стара българска литература”. Преподава „Стара сръбска литература” на специалност сърбо-хърватска филология в СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на две монографии: „Сръбската книжнина през ХІІІ в. (контекст и текст)”, С., 2007, където са анализирани текстовете за първите сръбски светци Симеон и Сава, и „Култ и химнография. Служби за местни южнославянски и балкански светци в ръкописи от ХІІІ–ХV в.”, С., 2012, където са изследвани службите за св. Димитър Солунски, св. Петка Търновска и св. Иван Рилски. Участник в проекта „Християнска агиология и народни вярвания” (2004-2007 г.). Съставител и редактор на сборника „Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева” С., 2008.

 

Научни интереси: медиевистика, славистика, сравнителен анализ на южнославянски химнографски и агиографски текстове, теоретични проблеми на южнославянската средновековна литература, издаване и изследване на неизвестни текстове.

 

Публикации по темата на проекта:

Към хипотезата за съществуване на житиен текст за свети княз Борис – В: Преславска книжовна школа, С. 1998, т. III, 49-53;

Типологически паралели между българската и сръбската агиографска продукция през ХIII в. – Литературна мисъл, кн.1, 1999, 110-131;

Сръбски препис на най-ранната служба за света Петка Търновска – В: Търновска книжовна школа, т. 7, Велико Търново, 2002, 181-198;

Службата за св. Димитър Солунски в сръбски преписи от ХIII в. – В:ПѢТИ ДОСТОИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 143-156;

Прослава локалних jужнословенских култова у манастирскоj традициjи ХIII-ог века. – Св. кнез Лазар, књ. 1 (41), Призрен, 2003, 49-57;

Библейски топоси в ранните служби за сръбски и български светци в ръкописи от ХІІІ в. – Palaeobulgarica, 4, 2003, 62-84;

Житията на хилендарските монаси Доментиан и Теодосий във виенските ръкописи и въпросът за появата на стила “плетение словес” в сръбската агиография от ХІІІ век. – Wiener Slavistisches Jahrbuch, Band 50, 2004, 153-170;

Служби за жени-светици в южнославянската книжовна традиция от ХІІІ–ХVІ век. – Црквене студиjе, 2006, кн. 3, 259-274;

Служби за света Петка в български и сръбски ръкописи от ХІІІ до ХV век. – Археографски прилози, кн. 28, 2006, 105-122;

Култът към св. Иван Рилски в сръбската книжнина от ХІІІ– ХV в. – Црквене студиjе, 6, 2009, 193-201;

Новоизводната редакция на рилската служба за пренасянето на мощите на св. Иван Рилски с компилативен канон в южнославянски преписи от ХV–ХVІ в. – Palaeobulgarica, ХХХІV, 2, 2010, 42-66;

Видинска служба за св. Петка Търновска. – В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. С., 2008, 105-122;

Службата за св. Димитър Солунски с канон от Георги Скилица в южнославянски преписи от ХІV–ХV в. – Археографски прилози, 31-32, 2009-2010, 345-371;

Проложните жития за св. Параскева Епиватска (Петка Търновска) в южнославянски преписи от ХІV–ХV в. – Старобългарска литература, 43-44, 2010-2011, 167-182;

Култ и химнография: служби за български светци в писмената традиция от ХІІІ–ХV в. София, 2012;

Култовете към западнобългарските анахорети – общ модел, функции и разпространение. – В сборник в чест на проф. П. Динеков (под печат);

Култ и химнография: служби за български светци в писмената традиция от ХІІІ–ХІV в. – Scrinium, 7, 2011, Ars Christiana. In memoriam Michail F. Murianov (под печат).