ПУБЛИКАЦИИ

на участниците в проекта по неговата тема

 от стартирането му до момента

*Публикациите, в които е отбелязано, че са написани във връзка с работата по този проект, са подчертани

 

Rangochev, K., M. Goinov, M. Dimitrova. I. Hristova-Shomova. Encyclopaedia Slavica Sanctorum: Activity, Users, Statistics. - In: Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage. International Conference. Veliko Tarnovo, Bulgaria. 18-21 September 2013. Proceedings. Sofia: Institute of Mathematics and Informatics -BAS, 2013, 81-90.

Константин Рангочев и М. Димитрова. Два модела за представяне на българското фолклорно наследство в цифрови библиотеки. – В: Добре дошли в Киберия. Записки от дигиталния терен. Съст. Ангелина Илиева и др. София: Институт за етнология и фоклористика с Етнографски музей, 2014, (дигитално издание), 397-411; ISBN 978-954-8458-49-8 https://drive.google.com/file/d/0ByKA7PwxnyW5SzEyY050LWp4ZkU/view?pli=1

Rangochev, K., M. Dimitrova, M. Goinov. Encyclopaedia Slavica Sanctorum:  Further Developments. – In: Тhe Proceedings of the Fourth International Conference “Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarkovo, Bulgaria. Sofia: Institute of Mathematics and Informatics, BAS, 2014, 135 – 146.

Konstantin Rangochev; Maxim Goynov, Dilyana RadoslavovaElectronic Encyclopaedia Slavica Sanctorum: Report on the Tendencies of Use «Electronic Encyclopaedia Slavica Sanctorum: Report on the Tendencies of Use. In: Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage (Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage), Vol. V / 2015, Sofia: Institute of Mathematics and Informatics, 2015, pp. 173-187.

Христова-Шомова, Искра. Св. Климент Охридски и култът към светите Струмишки мъченици в България. – В: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев. Съст. Найда Иванова и др. София, 2011, 727-736.

Христова-Шомова, Искра. Център и периферия в православните календари от Средновековието до днес. – В: Маргиналното в/на литературата. Съставител Рая Кунчева. София, 2011, 144-158.

Христова-Шомова, Искра. Византийските устави и тяхното отражение в славянските апостоли. – В: Библеистика. Славистика. Русистика. К 70-летию заведующего кафедрой библеистики профессора Анатолия Алексеевича Алексеева. Санкт-Петербург, 2011, 319-348.

Христова-Шомова, Искра. Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Т. ІІ. Изследване на синаксарите. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 1133 стр.

Христова-Шомова, Искра. Календарът на Остромировото евангелие като свидетелство за историята на славянските богослужебни книги. – В:  Словяне. 2, 2012, 39-65.

Христова-Шомова, Искра. В одеждите на взаимното обещание. – Балканистичен форум, 1912, 2, 185-195.

Христова-Шомова, Искра. Византийските богослужебни устави и техните славянски съответствия. - Старобългарска литература, 45-46, 2012, 116-143.

Христова-Шомова, Искра. Службата за св. Ахил Лариски в Драготиния миней. – В: Beati possidentes. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова. София, 2012, 243-254.

Христова-Шомова, Искра. Старославянская синонимия в ранних переводах служб святых в праздничных и служебных минеях. – В: Христианский Восток. На основе материалов международной конференции «Интерпретация текста в культуре Христианского Востока: перевод, комментарий, поэтическая обработка» (Государственный Эрмитаж, 14.09.2011–16.09.2011) / Государственный Эрмитаж; Российская Академия Наук. Новая серия, Т. 6 (XII). – Санкт-Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа; Москва: Индрик, 2013. 377-386.

Христова-Шомова, Искра. Св. Теодор Тирон и трансформациите на неговия култ. – В: Светци и свети места на Балканите. Т. 2. (= Старобългарска литература, 48, 2013), 9-27.

Христова-Шомова, Искра. Към езиковата характеристика на три български празнични минея. – Български език. Приложение. Софийската Мала Света гора като културен и книжовен феномен. Изследвания, посветени на 110-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев. 2013, 46-75

Христова-Шомова, Искра. Службата за св. 40 мъченици в руските минеи. – В: Език и литература. В памет на Румяна Павлова, под печат.

Христова-Шомова, Искра. Съставът на ранните славянски празнични минеи и чети-сборници. – В: Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней, под печат

Христова-Шомова, Искра. Службите за св. Теодор Тирон в славянската традиция. – В: Академик Петър Динеков и хуманитарната наука – идеи, позиции, концепции, под печат.

Христова-Шомова, Искра. Синаксарные жития и агиографические информации в составе апостолов. - In: Slawischer Apostolos. Bestandsaufnahme und Perspektiven, Berlin, in press.

Ангушева-Тиханова, Аделина, Христова-Шомова, Искра. Образи и фигури в риторични и химнографски творби за св. Петър и Павел, представени в славянската традиция. - Рalaeobulgarica, ХХХVІ, 2012, 4. В чест на Предраг Матеич, 18-38.

Тъпкова-Заимова, Василка, Маргарет Димитрова. Свети-Димитровски текст, намерен в Бачковския манастир. – Bulgaria mediaevalis 2. Studies in honour of Professor Vassil Gjuzelev, 2011, 311-358.

Goynov, Maxim, Dessislava Paneva-Marinova, and Margaret Dimitrova. "Online Access to the Encyclopaedia Slavica Sanctorum." In:  Proceedings of the First International Conference “Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, September 11-14, 2011, Veliko Tarnovo, Bulgaria. Sofia, 2011, 99-110 .(http://mdl.cc.bas.bg/dessi/Desislava%20Paneva_files/11+2011-Dipp-Goynov_et_al.pdf http://mdl.cc.bas.bg/dessi/Desislava%20Paneva_files/Online%20Access%20to%20the%20Encyclopaedia%20Slavica%20Sanctorum.ppt

Rangochev, Konstantin, Margaret Dimitrova, and Dessislava Paneva-Marinova. "Medieval Sources and Present-Day Folklore Materials on Saints in an Electronic Encyclopedia." In The Proceedings of the Second International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria. Sofia: Institute of Mathematics, 2012, 172-176.

М. Йовчева. За една възможна атрибуция на славянската служба за св. Вит, Модест и Крискентия. В: Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир „Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција“ (организиран по повод на 1100-годишнината от смртта на св. Наум Охридски). Охрид, 4–7 ноември 2010. Редакциски одбор И. Велев. Скопје, 2011, 159–174.

Йовчева, М. Към лексикалния облик на архаичните химнографски текстове: слав. свѧтъ срещу грц. ϑεῖος, μάκαρ, μάρτυς, ὅσιος. – В: Библеистика. Славистика. Русистика. К 70-летию заведующего кафедрой библеистики профессора Анатолия Алексеевича Алексеева. Санкт-Петербург, 2011, 426–440. 

Петрова, М., М. Йовчева. Светците от Супрасълския сборник: имена, дати, източници. – В: Преоткриване: Супрасълски сборник. Старобългарски паметник от X век. С., 2012, 377–446.

Yovcheva, M., L. Taseva. Translated Literature in the Bulgarian Middle Ages as a Social and Cultural Phenomenon. – Scripta&e-Scripta, 10–11, 2012, 271–323. 

Петрова, Мая. Мъчението на Пелагия от Тарс в южнославянските староизводни чети-минеи. – Старобългарскалитература, 43–44, 2010–2011, 96–117

М. В. Чистякова. Псковская проложная редакция жития великомученицы Параскевы Иконийской. – В: Dziedzinctwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440. rocznicę Unii Lubelskiej. Lublin, 2011, s. 13–24.
М. В. Чистякова. Архаичные черты в прологах Великого княжества Литовского. – Kalbotyra 56(2). Slavistica Vilnensis 2011. Vilnius, 2011, p. 23–34.

Л. Тасева. Съставът на българския и сръбския Стишен пролог за месец март. –  В: Търновската книжовна школa и христианската култура в Източна Европа. Международен симпозиум, Велико Търново 15-17 октомври 2009 г. Търновска книжовна школa. T. 9. Велико Tърново, 2011, 295-313.

Taseva, L. Bulgarische  und  serbische  Parallelübersetzungen  aus  dem  Griechischen  im  Mittelalter. – In: Resources of Danubian Region: the Possibility of Cooperation and Utilization. Ed. Luka Č. Popović, Melita Vidaković, Djordje S. Kostić. Belgrade: Humbold-Club Serbien, 2013, 327-338. ISBN 978-86-916771-1-4 

Тасева, Л. Словообразувателни тенденции в българския и сръбския превод на календарните стихове на Христофор Митиленски. – В: Търновската държава на духа. X юбилеен международен симпозиум „Търновска книжовна школа“. Велико Търново 17-19 октомври 2013. Велико Търново .... (15 стр.) (под печат)

Тасева, Л. Болгарские и сербские переводы XIV-ого века: вариативность в языковой адаптации византийских моделей. – В: International Conference “Cyril and Methodius: Byzantium and the World of the Slavs”, Thessaloniki,  November 28-30, 2013. (12 стр.) (под печат)

Атанасова, Диана.  “Другото житие” на св. Николай Мирликийски в южнославянски староизводни чети-минеи (предварителни наблюдения) – В: Wiener Slawistischer Almanach (под печат).

Станкова, Радослава. Проложните жития за св. Параскева Епиватска (Петка Търновска) в южнославянски преписи от ХІV–ХV в. – Старобългарска литература, 43-44, 2010-2011, 167-182.

Станкова, Радослава. Култ и химнография: служби за български светци в писмената традиция от ХІІІ–ХІV в. – Scrinium: Journal of Patrology, Critical Hagiography and Ecclesiastica lHistory, 7–8, Ars Christiana: In memoriam Michail F. Murianov (21.XI.1928 – 6.VI.1995), Part Two, Ed. by R. Krivko, B. Lourie, A. Orlov, 2011-2012 (Gorgias Press), 82-105.

Станкова, Радослава. Култ и химнография: служби за български светци в писмената традиция от ХІІІ–ХV в. София, 2012.

Радослава Станкова. Топоси за изобразяване на владетеля светец и светеца войн в южнославянската книжнина през ХІІІ в. – В: Slovene . International Journal of Slavic Studies. Vol.2. N 1, М: Институт славяноведения РАН, 2013, 123-140. (ISSN 2305-6754 online, ISSN 2304-0785 print)

Станкова, Радослава. Култовете към западнобългарските анахорети – общ модел, функции и разпространение. – В сборник в чест на проф. П. Динеков (под печат).

Кузидова, Ирина. Славянската версия на Житието на св. Иларион от Йероним Блажени. – В: Маргиналното в/на литературата. Съставител: Рая Кунчева. София, 2011, 159–178.

Кузидова, Ирина. Житието на св. Иларион Велики в южнославянските староизводни чети-минеи. – In: Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband XX (2012) (под печат)

Кузидова, Ирина. Йеронимовите жития и формирането на агиоканона. – В: Старобългарска литература, бр. 45, 2012 (под печат).

Петрова, Станка. Акростихът - израз на същността в периферията. - В: Маргиналното в/на литературата. София, 2011, 179-192.

Петрова, Станка. Някои формални особености на двата канона за св. Методий. - Scripta & e-Scripta 10-11, 2012, 397-416.

Петков, Петко. Ръкопис № 2/23 от сбирката на Рилската Света обител. Сборник с жития от втората половина на ХV век. София: Херон прес, 2012.

In stolis repromissionis. Светци и святост в Централна и Източна Европа// Saints and Sainthood in Central and Eastern Europe. Ed. by A. Angusheva-Tihanov, M. Dimitrova, R. Kostova, and Rossen Malchev. София: Род, 2012, 520 стр.

Aneta Dimitrova. Zwei chrysostomische Predigten (CPG 4396, 4399) in der Vita des Johannes Chrysostomus (BHG 873). – In: Hansen, B. (Hrsg.). Diachrone Aspekte slavischer Sprachen (= Slavolinguistica 16), München – Berlin, 2012, 129-137.

Димитрова, Анета. Авторски и преводачески стил в старобългарската агиография. – Старобългарска литература, 45-46, 2012, 165-177.

Димитрова, Анета. Синтактична структура на преводната агиография. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2012, 312 с.

Анета Димитрова. Житието на св. Теодора Александрийска – славянски преводи и редакции. – In: Reinhart, J. (Hrsg.). Hagiographia slavica. (= Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 82). Verlag Otto Sagner. München-Berlin-Wien. 2013, 27–43. 

Савова, В. Непознато химнографско произведение на св. Климент Охридски за св. Алексий Човек Божи (предварителни бележки) – Palaeobulgarica, ХХVІІ (2003), 2-12. 

Savova, V. Newly Discovered Hymnographic Work of Saint Kliment of Ochrida (The Office for s. Alexios the Man of God from the festal menaion Sin. Slav. 25) – Scripta & E-Scripta, 1, 121-134. 

Савова, В. Служба на светите мъченици Сергий и Вакх в Синайския празничен миней № 25. – Старобългарска литература, 35-36, 134-144. 

Савова, В. Канон за св. Алексий Човек Божи.(нормализация, превод и бележки към текста) – Климент Охридски. Слова и служби. П. Петков, И. Христова-Шомова, А. Тотоманова, София, 2008, 499-509. 

Савова, В.  „Изобщо Климент е предал на нас, българите, всичко, което се отнася до Църквата” (Оригинална старобългарска служба за св. Алексий Човек Божи от св. Климент Охридски) – Български език и литература, 3, 2013, 233-243. 

Старобългарска литература 47, 2013 = Светци и свети места на Балканите. 1. Филология. Археография. Текстология.

Старобългарска литература 48, 2013 = Светци и свети места на Балканите. 2. История. Културна антропология. Изкуствознани

Христова-Шомова, И. Драгановият миней като свидетел на българската богослужебна и книжовна история. - Palaeoslavica, ХХІІІ, 2015, 2, 1-54.

Христова-Шомова, И. Акатистът на Пресвета Богородица в службата за Благовещение. – Старобългарска литература, 51, 2015, 54-74.

Христова-Шомова, И. Проложните четива в Драгановия миней. – В: Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник. София, 2015, 157-174.

Христова-Шомова, И. Средновековният славянски превод на гръцката Служба за св. Климент Охридски. – Български език, 4, 2015, 7-21.

Христова-Шомова, И. Староизводните и новоизводните служебни минеи. Съпоставка на техните структура, състав и текстове. – В: Търновска книжовна школа. Т. Х. Търновската държава на духа. Десети международен юбилеен симпозиум. 17-19 октомври 2013. Велико Търново, 2015, 517-543.

Савова, В. Св. Алексий Човек Божи, св. Йоан Каливит и каноните на св. Йосиф Песнописец за тях – Старобългарска литература, 51, 75-116.  

Савова, В. Наблюдения върху старобългарската служба за св. Климент Охридски – В: Кирило-Методиевски четения. Юбилеен сборник 2015, 140-149. 

Савова, В. Херменевтичен анализ на старобългарската служба за св. Климент Охридски – Palaeobulgarica, XL (2016), 1, 25-50.  

Савова, В. Любовта на Човека Божи – Литературата, 16, 2015, 151-162.

Христова-Шомова, И. Общите служби на св. Климент Охридски – пет века богослужебна употреба. – В: Сребърният век: нови открития. Съставител и редактор Анисава Милтенова. София, 2016, 163-182.

Христова-Шомова, И. Съставът на ранните славянски празнични минеи и чети-сборници. – В: Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней. Материали от конференцията, проведена на 21.05.2013 г. в София. Съставител Диана Атанасова. София, 2016, 169-183.

Христова-Шомова, И. Службата за св. 40 мъченици от св. Йоан Дамаскин и нейните интертекстуални връзки. - Рalaeobulgarica, ХL, 2016, 3, 78-86. В памет на проф. Ангелина Минчева.

Христова-Шомова, И. Службата за св. 40 мъченици от св. Йоан Дамаскин и нейните интертекстуални връзки. - Рalaeobulgarica, ХL, 2016, 3, 78-86. В памет на проф. Ангелина Минчева.

Савова, В. Теофилактовият канон за св. Климент Охридски – Българска реч, 2, 2016, 15-24.

Христова-Шомова, И., В. Савова, П. Петков. Песни за Климент. Служби за св. Климент Охридски, писани от Х до ХХ век. София, 2016.