Георги Петков, проф. дфн.

 

GPetkov

 

Професор по старобългарска литература в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Научни интереси: археография, текстология, изследване, издание и преводи на  произведения  на старобългарски писатели, предимно от епохата на Второто българско царство – Евтимий Търновски, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Димитър Кантакузин и др., както и изследване и издание на пълния житиен корпус на Стишния пролог в неговата търновска редакция.

Публикации във връзка с проекта:

Стишният пролог в старата българска, сръбска и руска литература. Пловдив, 2000, 558 стр.;

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т.І. Месец септември. Пловдив, 2008, 445 стр. (в съавт. с М. Спасова);

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т.ІІ. Месец октомври. Пловдив, 2009, 449 стр. (в съавт. с М. Спасова);

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т.ІІІ. Месец ноември. Пловдив, 2009, 486 стр. (в съавт. с М. Спасова);

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. ІV. Месец декември. Пловдив, 2010, 496 стр. (в съавт. с М. Спасова);

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. V. Месец януари. Пловдив, 2011, 452 стр.  (в съавт. с М. Спасова);

Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. VІ. Месец февруари. Пловдив, 2011, 448 стр. (в съавт. с М. Спасова);

Два фрагмента от търновската редакция на Стишния пролог. - В: Търновска книжовна школа. Т. 4, 1984, 223-231;

Из историята на Стишния пролог. - Трудове на ПУ “Паисий Хилендарски“, Т. 28, кн. 1, 1990. Филологии, 287-295;

Най-старият препис от търновската редакция на Стишния пролог. - Исторически преглед, кн. 11-12, 1993, 100-115;

За един ръкопис от търновската редакция на Стишния пролог в сбирката на П. А. Сирку. - В: Търновска книжовна школа, Т. 5, В. Търново, 1994, 133-140;

Апокрифни въпроси и отговори в състава на Стишния пролог (по три сръбски ръкописа). - В: Език и свят. Съвременна филологическа проблематика“. Сборник с доклади от юбилейна научна конференция. 9-10 юни 1993, Пловдив, 1995, 275-282;

Четири преписа на Стишния пролог от XVI век в ръкописи на Висарион Дебърски (Археографски бележки). - В: Българският шестнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през XVI век. София, 17-20.Х.1994, 351-362м

Тырновская редакция Стишного пролога. - В: Материалы ХХVII межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Вып. 3, Ч.1. Санкт-Петербург, 1998, 42-46;

Търновската редакция на Стишния пролог за зимното полугодие по най-старите руски преписи от Троицко-Сергиевата лавра (№ 717 и № 720). - В: Търновска кнжовна школа. Т. 6, 1999, 51-63;

Славянски съчинения в Стишния пролог. - В: ПѢТИ ДОСТОИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 217-228;

Проложные стихи в Стишном прологе. - В: Slavia ortodhoxa. Език и култура. С., 2003, 310-313;

Неизвестни преписи от проложните жития на Кирил и Методий. - Старобългарска литература, 33-34. В чест на Климентина Иванова. С., 2005, 186-198;

Бележки за една фраза от проложното житие на Иван Рилски в Стишния пролог. - В: Класика & авангард. Юбилеен сборник по случай 70-та годишнина на проф. д.ф.н. Иван Сарандив. С., 2006, 19-28;

Бележки за два ръкописа от ХІХ век. - В: Юбилеен сборник в чест на проф.д.ф.н. Иван Харалампиев. В.Търново, 2006 г., 323-336;

Проникването на Стишния пролог в Русия и ролята на митрополит Киприан. - В: Сборник “Киприанови четения” 2. В.Търново, 2008 г., 191-200;

Един неизвестен препис от проложното житие на Иоан Нови Сучавски от Григорий Цамблак. - В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. С., 2008, 200-210.