Петко Петков, гл. ас. д-р

Petko_Rila1

Работи в Софийския унивеситет „Св. Климент Охридски”, в Катедрата по кирилометодиевистика. Преподава по старобългарски език и история на българския език на студентите от българска, руска, славянска и румънска филология. Води кръжок по старобългарски език. През периода 2010-2012 г. е преподавател по български език и култура в Саарския университет в Саарбрюкен, Германия. Научните му интереси са в областта на историята на българския език, средновековните славянски преводи, славянското ръкописно наследство, езика и творчеството на св. Климент Охридски, преводи и разпространение на библейски текстове сред православните славяни, славянските преводи на Патериците, средновековни и възрожденски сборници.

Публикации във връзка с темата на проекта:

Два превода на Житието на Григорий Велики. – Palaeobulgarica, 17, 1993, 2, 27-35;

Огласителните поучения на св. Кирил Ерусалимски в преписа на Висарион Дебърски. – В: Българският  шестнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през ХVІ век. София, 1996, 403-424;

Към езиковата и текстологична характеристика на апостол № 882 от НБКМ. – Македонски преглед, 1997, 1;

Перикопи от книгата на пророк Даниил в хърватската глаголическа книжнина. - In: Glagoljica i hrvatski glagolitizam. Zagreb, 2004, 167-182 (в съавторство с М.Димитрова);

Из лексиката на Египетския патерик, старобългарски превод от Х в. Монашеска лексика. - В: Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Кн. ІV, Текстове в архитектура и образи, София, 2005, 166-180;

Тайноводствените поучения на Кирил Йерусалимски в преписа на Висарион Дебърски (НБКМ № 305). - In: Acta palaeoslavica, Vol. 2, In honorem profesoris Angelinae Minceva, Heron Press, Sofia, 2005, 206-213;

Преписът на Азбучно-Йерусалимския патерик в ръкопис № 421 от сбирката на Хилендарския манастир. - В: Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител, София, 2005, 443-451;

Лексикални и словообразувателни варианти в текста на Скитския патерик. – В: Преславска книжовна школа, 9, 2006, 120-134;

The Book of Daniel in the Breviary of Vid of Omisalj. – Slovo 56-57, 2007 (в съавторство с М. Димитрова);

Средновековни български новели.Тиквешки сборник. Текст и изследвания.  Благоевград. 2010, 137 (в съавторствос Л. Илиева и Л. Перчеклийски);

Ръкопис № 2/23 от сбирката на Рилската Света обител. Сборник с жития от втората половина на ХV век., София, Херон прес, под печат;

Свети Климент Охридски. Слова и служби. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008  (съставителство, съвместно с И. Христова-Шомова и А.-М. Тотоманова; редакция на старобългарския текст). Превод на Слово за апостолите Петър и Павел. Нормализация старобългарские текст на следните слова и служби: Слово за Рождество Христово; Слово за Богоявление; Слово за Благовещение; Похвално слово за Лазар; Похвално слово за св. Йоан Кръстител; Похвално слово за архангелите Михаил и Гавриил; Слово за апостолите Петър и Павел; Похвално слово за св. Климент Римски; Похвално слово за св. 40 мъченици; Похвално слово за св. св. Кирил и Методий; Канон за Успение Богородично; Канон за полагане ризата и пояса на Св. Богородица; Служба за светите Струмишки (Тивериуполски) мъченици; Служба за св. Кирил Философ (съвместно с Ив. Добрев).