Димитър Пеев, гл. ас. д-р

MitkoPeev

Работи в Софийския унивеситет „Св. Климент Охридски”, в Катедрата по кирилометодиевистика. Преподава старобългарски език и история на българския език на студентите от българска, руска и славянска филология. Води курс по старобългарски език на студентите медиевисти към Историческия факултет на СУ. Научните му интереси са в областта на историята на българския език, преводите и разпространението на византийските хроники сред православните славяни, средновековните славянски преводи, славянското ръкописно наследство, дигитализацията на средновековни писмени паметници.

 

Публикации във връзка с темата на проекта:

Свети Климент Охридски. Слова и служби. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008. – Нормализация на старобългарския текст на следните слова и поучения: Слово за Цветница (Връбница), Слово за Великден (Пасха), Поучение за Преображение Господне, Слово за Света Троица, за сътворението и за съда, Слово за Въздвижение на Светия кръст.