Мария Йовчева, доц. д-р

 Marija

Работи в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Богословски факултет. Преподава църковнославянски език и старобългарска книжнина. Води курсовете Проблеми на византийската и славянската химнография в магистърските програми Християнско поклоничество и Вяра и живот, избираем курс Светци и свети места на Първото и Второто българско царство и др. Научни интереси: химнография, литургическа книжнина, старобългарският календар, славянските преводи на Библията.

Публикации във връзка с проекта:

Текстовая традиция чтений из Книги Пророка Иезекииля на Богородичные праздники. – В: Език и история на българските средновековни текстове. Сборник в чест на Екатерина Дограмаджиева (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 14). С., 2001, 65–80 (в съавторство с Л. Тасева).

Старобългарската служба за първомъченик Стефан и Стефан I папа Римски. – Старо-българска литература, 32, 2001, 21–44.

Старобългарската служба за Аполинарий Равенски от Климент Охридски. – Palaeobulgarica, 26, 2002, № 1,17–32.

Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. – В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. С., 2002, 382–393.

Календарните особености на Путятиния миней – отправна точка за многопосочни разисквания. – В: Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на дфн проф. Румяна Павлова. С., 2003, 182–193.

Осмогласният цикъл канони и стихири на Климент Охридски за първоапостолите Петър и Павел. – В: XXXI научна конференциjа на XXXVII Mеѓународeн семинар за македонски jазик, литература и култура, Скопjе, 2005, 125–135.

Акростихът в старобългарския канон за св. Tроица като свидетел за произхода на творбатa. – В: Црквене Студиjе. Год. II. Бр. 2, 2005, Ниш, 299–312.

„Руските“ памети в Асеманиевото евангелие и Охридския апостол. – В: НѣСТЬ оУЧЕНИКЪ НАДЪ оуЧИТЕЛЕМЬ СВОИМЬ. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. С., 2005, 220–237.

Езикови свидетелства за произхода на Службата за Пренасяне на мощите на Климент папа Римски. – В: Старобългарска литература, 33–34 (В чест на Климентина Иванова), 2005, 64–77.

Январская служба св. Афанасию Александрийскому в ранней славянской книжности. – В: Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Сборник доклади от международната конференция в София 7–9.07.2005. С., 2006, 91–110.

За датата на Успението на цар Петър и за култа към него. – В: ТАНГРА. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев. С., 2006, 543–557 (в съавторство с И. Билярски).

Святой Вит в древнеславянской книжности. – Древняя Русь, 4(26), 2006, 10–19.

Мъчението на св. Аполинарий Равенски в контекста на ранната славянска преводна литература. – In: Abhandlungen zu den Grossen Lesemenaen des Metropoliten Makarij. Bd. 2. Freiburg i. Br., 2006, 153–198 (в съавторство с Л. Тасева).

Оригинална славянска творба ли е Службата за св. Михаил Воин? – В: XXXIV научна конференциjа на XL меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура (Охрид 13.–30. VIII. 2007). Лингвистика. Скопjе, 2008, 183–197.

The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs in the Byzantine and Slavonic Tradition. – Byzantinoslavica, 66, 2008, № 1–2, 139–166 (в съавторство с D. Getov).

Календарът на миней Григ. 1/5 от ОГНБ (втори Добрианов миней). – В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. София, 2008, 83–104.

Службите за празника на св. Георги на 26 ноември в южнославянските минеи. – В: ПѣНИЕ МАЛО ГеѡРГИЮ. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. С., 2010, 101–116.

Slavonic Vita of Stephen I the Pope of Rome: the Issue of its Latin or Greek Origin. – Scripta&e-Scripta, 8–9, 2010, 365–385 (в съавторство с Лора Тасева).

Съставът на киевските печатни минеи в светлината на вековната славянска ръкописна традиция. – Старобългарска литература (Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на Красимир Станчев и Александър Наумов), 41–42, 2009, 53–63.

Об одной словообразовательной модели в ранних гимнографических текстах (глаголы с суффиксами -ова-/-ева-). – В: Bibel, Liturgie und Frommigkeit in der Slavia Byzantina. Festgabe fur Hans Rothe zum 80. Geburtstag, hrsg. von Dagmar Christians, Dieter Stern und Vittorio S. Tomelleri. Munchen–Berlin, 2009, 209–228.

Южнославянскaта литургическа книжнина през XIII век. – Зборник радова Византолошког института, 46, 2009, 351–364.

Мъчението на св. Александър Римски (Един рядък агиографски текст в книжнината на православните славяни). – В: Text – Sprache – Grammatik. Slavisches Schrifttum der Vormoderne. Festschrift fur Eckhard Weiher. Herausgegeben von J. Bestres-Dilger und A. Rabus (= Die Welt der Slaven. Sammelbande. Bd. 39). Munchen–Berlin, 2009, 67–94 (в съавторство с Л. Тасева).

Анонимният Канон за архангел Михаил с предполагаем непреводен произход. – Црквене студиjе, бр. 6, 2009, 203–214.

Установление памяти св. Николая Мирликийского в византийских и славянских oктоихах X–XIV вв. – В: Добрый кормчий. Почитание святителя Николая в христианском мире Почитание святителя Николая в христианском мире. Сост. и общ. ред. А. В. Бугаевский. М., 2010, 222–231.

За една възможна атрибуция на славянската служба за св. Вит, Модест и Крискентия. В: Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир „Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција“ (организиран по повод на 1100-годишнината от смртта на св. Наум Охридски). Охрид, 4–7 ноември 2010. Редакциски одбор И. Велев. Скопје, 2011, 159–174.