Маргарет Димитрова, проф. д-р.

IMG_4490

Работи в Софийския университет и води курсове по история на българския език, езика на средновековното славянско всекиднение, Песен на Песните в средновековната култура, религии и култове на Балканите и др. Интересите и са в областта на византийско-славянския културен диалог, преводи на гръцки на старобългарски, адаптация на гръцки заемки в старобългарски, преводи на тълкувания към Песен на Песните, средновековни молитви, хърватски глаголически ръкописи и календар, предмодерни текстове, посветени на св. Мария Египетска, св. Тома, св. Димитър, св. Трифон.

Публикации по теми, свързани с проекта:

Mary of Egyptin Medieval Slavic Literacy. - Byzantinoslavica, 56, 1995, 617-624;

Светци и демони. Два модела на светост в съвременната българска религиозна чувствителност. - В: Конфесия и фолклор. София, 1997, 4-6;

Към въпроса за новобългарските преводи на Дамаскиновите слова. - В: Медиевистика и културна антропология. София, 1998, 442-451;

Greek and Latin Loans in Croato-Glagolitic Missals: Archaic and Innovative Morphological Forms of Masculine Nouns. - Byzantinoslavica, 59, 1998, 367-404;

"Той много чудеса е правил и прави още ... Прави още! Още наказва, още лекува!" (Св. Иван Рилски в разказите на две жени от град Самоков). - В: 1100 години култ към Св. Иван Рилски. София, 2000, 66-81 (съвместно със Снежана Йовева);

Словото за св. апостол Тома в ръкопис 369 от Църковен историко-архивен институт, София. – В: Нѣстъ оyченикъ надъ оyчителемь своимь. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител, съст. Анна-Мария Тотоманова и Татяна Славова. София, 2005, 400-416;

Словата за пророк Илия от Климент Охридски и от Григорий Цамблак в контекста на библейските текстове и византийската традиция (интертекстови полета и стратегии на подбора). - В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст. н. с. Елена Коцева, съст. А. Милтенова, Ел. Томова, Р. Станкова. София, 2008, 370-403 (в съавторство с Аделина Ангушева);

Житието на св. Димитър от Дамаскин Студит в два късни дамаскинарски сборника. – В: Omnia vincit amor. Юбилеен сборник на НГДЕК в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова, съст. Веселина Вачкова, Цветелин Степанов. София, 2008, 665-684;

Апокрифът за апостол Тома в късната дамаскинарска традиция. – В: Владетелят и светецът, част 2  (=Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. 8.). София, 2009, 238-260 (в съавторство с Андрей Бояджиев).