Мая Петрова, гл. ас., д-р

 MP_ESS_Snimka

Работи в Направление „Стара българска литература“ на Института за литература при БАН. От 2004 г. е редактор в сп. „Старобългарска литература“. Научните ѝ интереси са в областта на преводните произведения в средновековната славянска книжнина, агиографията и историческите съчинения.

Публикации по темата:

Светците от Супрасълския сборник: имена, дати, източници (в съавторство с Мария Йовчева). – В: Преоткриване: Супрасълски сборник, старобългарски паметник от X век. С., 2012, 377–436;

Мъчението на Пелагия от Тарс в южнославянските староизводни чети-минеи. – Старобългарска литература, 43–44, 2010–2011, 96–117;

Ѥ(с) бѡ дрѹгаа м(ч)ница х҃а ра(д), еи же пѣтиѥ и хвала вьз(д)ѣ ѡбрѣтаѥтⸯ се: Once Again on the Cult and Hagiographic Texts about St. Paraskeve/Petka of Rome in the South-Slavic Tradition. – Scripta & e-Scripta, 6, 2008, 325–350;

За култа и агиографската традиция на св. Марина.– В:  Християнска агиология и народния вярвания. Сборник в чест на ст. н. с. Елена Коцева. С., 2008, 134–154;

Бележки върху преславските керамични „етикети“ към мощи на светци (св. Мария/св. Марина Антиохийска). – Старобългарска литература, 35–36, 2006, 75–96;

Житиѥ и жизⸯнь прѣпо(д)бниѥ Ѳаисиѥ in Medieval Slavic Literature. – В: Словенско средњовековно наслеђе. Зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу. Београд, 2001, 425–36;

Славянски сборници от материчен тип: състав, произход и особенности. – Старобългарска литература, 31, 1999, 66–83;

Към въпроса за южнославянските преводи на житието на мъченица Параскева/Петка Римлянка. – Palaeobulgarica, 20, 1996, 2, 83–109;

Св. императрица Теофана от Константинопол до Търново. – In: Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката.Изд. център "Боян Пенев". София, 2016 (под печат);

Житието на св. имп. Теофана в балканските кирилски ръкописи: Археографски бележки за запазените славянски преписи. - Palaeobulgarica, 40/4, 2016, 3-26;

 

Житието на св. имп. Теофана от дякон Николай: издание на среднобългарския текст. - Старобългарска литература, 53-54, 2016, 101-168;

Житието на св. Ефросина Александрийска в староизводния чети-миней НБКМ 1039. - В: Агиославика, Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней. София, 2016, 107-121.