Лора Тасева, проф. д-р


Lora


Работи в Института по балканистика с център по тракология при БАН. В момента (септември 2010 – август 2013) е ангажирана в проект на Института за славянски езици и литератури при Бернския университет, финансиран от Швейцарския национален фонд. Научните и интересеси са в областта на византийско-славянските литературни и езикови контакти, южнославянските преводи от гръцки през IX-XIV в. и тяхната ръкописна традиция, историята на българския език с акцент върху лексикология и ономастика, библеистиката, богослужебните книги през Средновековието, издаването на средновековни писмени паметници.

Публикации по теми, свързани с проекта:

Мъчението на св. Аполинарий Равенски в контекста на ранната славянска преводна литература. – In: Abhandlungen zu den Grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Bd. 2. Hrsg. von E. Maier und E. Weiher, Freiburg i. Br., 2006, 153-198 (в съавт. с М. Йовчева);

Мъчението на св. Александър Римски – един рядък агиографски текст в книжнината на православните славяни. – В: Text - Sprache - Grammatik. Slavisches Schrifttum der Vormoderne. Festschrift für Eckhard Weiher. Hrsg. J. Besters-Dilger und A. Rabus. (= Die Welt der Slaven. Sammelbände. Сборники. Bd. 39) München - Berlin, 2009, 67-94 (в съавт. с М. Йовчева);

Slavonic vita of Stephen I the Pope of Rome: the issue of its Latin or Greek origin. – In: Scripta & e-scripta, 8-9, 2010, 365-385 (в съавт. с М. Йовчева);

Съставът на българския и сръбския Стишен пролог за месец март. –  В: Търновската книжовна школa и христианската култура в Източна Европа. Международен симпозиум, Велико Търново 15-17 октомври 2009 г. Търновска книжовна школa. T. 9. Велико Tърново, 2011, 295-313.