Ива Трифонова, доц., д-р

Iva

 

Работи в Кирило-Методиевския научен център към БАН. Води упражнения по старобългарски език и история на българския език в СУ „Св. Климент Охридски”. Интересите са й в областта на южнославянските средновековни ръкописи, библеистика, историята на българския език, историческа лексикология, диалектология и фолклористика.

Публикации, сързани с темата:

Знакът стрела в представите на средновековния човек. - В: Между демони и ангели: Доклади от международна научна конференция, проведена в Лесидрен от 30. август до 1. септември 2001 г., С., 2005, 127-136. (съавтор В. Савова);

Клетвите в лексикалната система на езика. - Год. СУ „Св. Климент Охридски”, 96-97, 2007, 43-90;

За Страшния съд или за Съда в книга Откровение на св. Йоан Богослов. - В: Етнология на пространството. Ч. 2., С., 2008, 277-292.

Архивът на Неофит Рилски в Научния архив на БАН - Наука, ХХІ, 4, 2011, 44-49.

Речникът на Неофит Рилски (Словарь българско-грьцкiй въ старытэ и новы нарэчiя). - В: Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти, С., 2012, 259-268.