Искра Христова-Шомова, проф. дфн.

 SinLibrary

Ръководител на проекта. Работи в Софийския унивеситет „Св. Климент Охридски”, в Катедрата по кирилометодиевистика. Преподава по старобългарски език, води курсовете Лингвистика на текста и Език и мит в магистърската програма Старобългаристика, курсовете  Празничният календар на българина и Празникът вътре и вън от храма. Почитта към светците. Българските светцив магистърската програма Опазване на българското културно наследство, избираеми курсове Християнските празници, Библията в българската култура, Книга Йов в еврейската, гръцката и славянската традиции, Св. Климент Охридски и др. Научни интереси: история на българския език, славянското богослужение, славянският календар, славянските преводи на Библията, славянските служебни минеи, отражение на митологичните представи в езика.

Публикации във връзка с проекта:

Книги:

Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Том ІІ. Изследване на синаксарите. 1133 с. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012.

Св. Климент Охридски. Слова и служби. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008 (съставител).

Статии и студии:

Тропарите в Енинския апостол. –  Palaeobulgarica, 1994, 4, 86-102.

Текстология тропарей в славянских рукописях Апостола. – In: Jews and Slavs. V. 3. Jerusalem, 1995, 108-126.

Изборни евангелия и апостоли от ХVІ в. - В: Българският шестнадесети век. София, 1996, 315-328.

Книгата Апостол в славянската ръкописна традиция. – В: Славистични изследвания. Т. VІІ. Сборник, посветен на ХІІ Международен конгрес на славистите. София, 2005, 41-59.

Паримиите за Петровден в служебните минеи. – Старобългарска литератуа, 33-34, 2005. В чест на Климентина Иванова, 427-444.

Йерусалимският типик от библиотеката на Гръцката православна патриаршия в Йерусалим. – Jews and Slavs. V. 20. The Holy Land and the Manuscript Legacy of Slavs. Edited by W. Moskovich, S. Nikolova and M. Taube. Jerusalem-Sofia, 2008, 125-168.

Ранните славянски преводи на Канона за св. Климент Римски от Йосиф Химнописец. – В: Преславска книжовна школа. Т. Х, 2008, 72-96.

Службите за св. Климент Римски в славянските минеи. - В: Богослужебните книги. Познати и непознати. Материали от научната канференция „Методологически проблеми по описаниете на богослужебните книги”, посветена на светлата памет на проф. Христо Кодов (1901-1982). София, 2008, 241-265.

Древнеболгарская праздничная минея и ее отношение к русским служебным минеям. – Древняя Русь, 3 (37), 2009, 122-123.

Eдин старобългарски празничен миней. - Рalaeobulgarica, ХХХІІІ, 2009, 2, 16-38.

Две южнославянские минеи в сравнении с новгородскими минеями –Древняя Русь, 4 (38), 2009, 44-62.

Зографская минея - особенности состава и переводов служб. – В: Święta góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athosu. Praca sbiorowa pod redakcią Marzanny Kuczińskiej. Gniezno, 2009, 57-68.

Eдин западен светец в православния свят - Св. Мартин от Тур в църковния календар през Средновековието. – Старобългарска литература, 41-42, 2009. В чест на 60-годишнината на Красимир Станчев и Александър Наумов, 85-102.

Службите за св. Димитър в рилските минеи. Електронна публикация. – В: slav.uni-sofia.bg/mss.

Службата за св. Теодор Тирон в старобългарския Драготин миней. – Български език, 57 (2010), 2, 17-38.

Новгородските минеи и Зографският миней №53 (І.е.7) – В: Пэние мало Георгию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. Издателство Боян Пенев. София, 2010, 117-140.

Византийските синаксари и календарите на славянските апостоли. - Рalaeobulgarica, ХХХІV, 2010, 2, 5-41.

Календарните указания в някои славянски апостоли и византийските синаксари. - Рalaeobulgarica, ХХХІV, 2010, 3, 3-25.

Св. Климент Охридски и култът към светите Струмишки мъченици в България. – В: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев. София, 2011, 727-736.

Център и периферия в православните календари от Средновековието до днес. – В: Маргиналното в/на литературата. Съставител Рая Кунчева. София, 2011, 144-158.

Службата за св. Ахил Лариски в Драготиния миней. – В: Beati possidentes. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова. София, 2012, 243-254.

Византийските богослужебни устави и техните славянски съответствия. - Старобългарска литература, 45-46, 2012, 116-143.

Образи и фигури в риторични и химнографски творби за св. Петър и Павел, представени в славянската традиция. - Рalaeobulgarica, ХХХVІ, 2012, 4. В чест на Предраг Матеич, 18-38. (в съавторство с А. Ангушева-Тиханова).

Календарът на Остромировото евангелие като свидетелство за историята на славянските богослужебни книги. – В:  Словяне. 2. 2012, 39-65.

В одеждите на взаимното обещание. – Балканистичен форум, 1912, 2, 185-195.

Старославянская синонимия в ранних переводах служб святых в праздничных и служебных минеях. – В: Христианский Восток. На основе материалов международной конференции «Интерпретация текста в культуре Христианского Востока: перевод, комментарий, поэтическая обработка» (Государственный Эрмитаж, 14.09.2011–16.09.2011) / Государственный Эрмитаж; Российская Академия Наук. Новая серия, Т. 6 (XII). – Санкт-Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа; Москва: Индрик, 2013. 377-386.

Св. Теодор Тирон и трансформациите на неговия култ. – В: Светци и свети места на Балканите. Т. 2. (= Старобългарска литература, 48, 2013), 9-27.

Encyclopaedia Slavica Sanctorum: Activity, Users, Statistics. - In: Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage. International Conference. Veliko Tarnovo, Bulgaria. 18-21 September 2013. Proceedings. Sofia: Institute of Mathematics and Informatics -BAS, 2013, 81-90. (Rangochev, K., M. Goinov, M. Dimitrova. I. Hristova-Shomova).

Към езиковата характеристика на три български празнични минея. – Български език. Приложение. Софийската Мала Света гора като културен и книжовен феномен. Изследвания, посветени на 110-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев. 2013, 46-75

Драгановият миней като свидетел на българската богослужебна и книжовна история. - Palaeoslavica, ХХІІІ, 2015, 2, 1-54.

Акатистът на Пресвета Богородица в службата за Благовещение. – Старобългарска литература, 51, 2015, 54-74.

Проложните четива в Драгановия миней. – В: Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник. София, 2015, 157-174.

Средновековният славянски превод на гръцката Служба за св. Климент Охридски. – Български език, 4, 2015, 7-21.

Староизводните и новоизводните служебни минеи. Съпоставка на техните структура, състав и текстове. – В: Търновска книжовна школа. Т. Х. Търновската държава на духа. Десети международен юбилеен симпозиум. 17-19 октомври 2013. Велико Търново, 2015, 517-543.

Общите служби на св. Климент Охридски – пет века богослужебна употреба. – В: Сребърният век: нови открития. Съставител и редактор Анисава Милтенова. София, 2016, 163-182.

Съставът на ранните славянски празнични минеи и чети-сборници. – В: Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней. Материали от конференцията, проведена на 21.05.2013 г. в София. Съставител Диана Атанасова. София, 2016, 169-183.

Службата за св. 40 мъченици от св. Йоан Дамаскин и нейните интертекстуални връзки. - Рalaeobulgarica, ХL, 2016, 3, 78-86. В памет на проф. Ангелина Минчева.

Текстология на Общите служби от св. Климент Охридски. – Българска реч, ХХІІ, 2016, № 2, 5-14.