Диляна Радославова, гл. ас., д-р

 Dilyana3

Работи в Института за литература, БАН. Преподавала е старобългарска литература в ПУ “Паисий Хилендарски” и ЮЗУ “Неофит Рилски”. Интересите ѝ са в областта на историята и книжния репертоар на българските книжовни центрове през късното Средновековие, разпространението на текстовете за особено почитани светци, кирилската палеография и палеотипия, описанието на славянски ръкописи и старопечатни книги, медиевистичната библиография и създаването на електронни ресурси в областта на славянското книжовно наследство.

Публикации по темата на проекта:

Някои аспекти на взаимоотношението между текст и паратекстово поле през Средновековието (Приписката с тератоморфно изображение в ръкопис Roe 27 (S.C.273) от Бодлеанската библиотека). – Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев”, 90 (9) за 2000, 2001, 335-349;

Култът към св. Йоан Рилски, отразен в българските ръкописи от ХVІІ век. – Старобългарска литература, 33-34, 2005, 247–262;

Службата за преподобна Петка в българските ръкописи от ХVІІ в. – В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. С., 2008, 123-133;

Рилските ръкописи от ХVІІ век. – В: ­ Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му. Научна конференция, посветена на 540 години от пренасянето на мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир (1 юли 1469 г.) и 120 години от рождението на Петър Динев (1889-1980). София, 23-24 юни 2009 г. София: Изток-Запад, 2011, с. 202-214, 6 илл.;

The Repertoire of Bulgarian Manuscripts from the 17th Century as a Source for Studying Literary Centers. – In:  Literary Knowledge and Open Horizons. Expectations and Prospects. Sofia: Institute for Literature, 2011, pp. 53-73;

Етрополският книжовен център: проблеми и перспективи на изследванията. – В: Етрополската книжовна школа и българският седемнадесети век. Сборник материали от Националната конференция “Етрополската книжовна школа и културният живот през ХVІІ век в българските земи” София, 20-21 май 2010, София: Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 63-79, 7 илл.;

The Damaskini in the 17th-Century Bulgarian Literary Tradition. – Literary Researches (Tbilisi), 32, 2012 (for 2011), 222-232;

Старобългарското наследство в книжнината на ХVІІ век. – Преславска книжовна школа, 12, Шумен, Университетско издателство, 2012, 338-347;

Памети извън състава на Съкровище в българските дамаскини. – Стара българска литература, 47-48, 2013, 336-361;

Electronic Enciclopaedia Slavica Sanctorum: Report on the Tendencies of Use.  In the Proceedings of the 3rd International Conference “Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2015, Veliko Tarnovo, Bulgaria, pp. 81 – 90 (с Rangochev, K. и M. Goinov)