Диана Атанасова-Пенчева, гл. ас., д-р


Diana

 

Работи в Катедрата по кирилометодиевистика на СУ “Св. Климент Охридски”. Води курсове по старобългарска литература, по средновековна агиография, по академично писане. Научните и интереси са свързани със средновековната славянска литература и култура (с акцент върху  агиографията и по-специално върху мъченическата святост, както и върху магическо-апотропейните текстове и практики през Средновековието). Автор е на книгата “Мъченици, текстове, контексти” С., 2008, посветена на повествованията за мъченици в славянски календарни сборници (чети-минеи), както и на статии за славянската адаптация на византийската агиография.

Публикации във връзка с проекта:

Мъченици, текстове, контексти. ИК “Стигмати”, С., 2008;

Мъчението на св. Арета и християнските му съмишленици в славянските староизводни чети-минеи. – В: ...Нѣстъ ученикъ надъ учителемь своимь. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и Учител. С., 2005, 566-578;

Мъчението на св. Арета и християните с него в южнославянските староизводни чети-минеи (издание на текста по ръкопис № 1039 от Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”). – В: Библиотеката: минало и настояще. Юбилеен сборник, посветен на 125-годишнината на Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. С., 2005, 275-297;

Св. Киприан: пътят на мага. – В: Inter angelos demonesque. Доклади от международна научна конференция, проведена в Лесидрен от 30 август до 1 септември 2001. С., 2005, 119-125;

Св. Текла във и през огледалото на апостол Павел. – Старобългарска литература, 33-34. Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина. С., 2005, 263-274;

Как с думи се вършат неща: апотропейната мощ на мъчението на св. Никита. – В: Християнаска агиология и народни вярвани. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. С., 2008, 169-185;

Тhe Miracles of the Great Martyr Menas in the Medieval Slavic pre-Metaphrastic Menaia-četi (critical edition of the text, based on manuscript 1039 from the National Library “SS Cyril and Methodius” in Sofia. – Scripta & e-Scripta, 6. Sofia, 2008, 305-324;

“Другото житие” на св. Николай Мирликийски в южнославянски староизводни чети-минеи (предварителни наблюдения) – В: Wiener Slawistischer Almanach (под печат).