Анета Димитрова, гл. ас., д-р


Aneta_Dimitrova

 

Преподава старобългарски език, история на българския език и старогръцки език в СУ „Св. Климент Охридски”, води магистърски курсове по гръцка текстология и византийски гръцки език в програма „Старобългаристика”. Научните ѝ интереси са в областта на старобългарската преводна агиография, преводите от гръцки, византийския гръцки език и литература и влиянието им върху средновековната българска култура, синтаксис на старобългарските преводи и гръцките им оригинали, преславските преводи на агиография и ораторска проза. Работила е върху житията на св. Антоний Велики, св. Нифонт, св. Теодор Студит, св. Йоан Златоуст, св. Теодора Александрийска.

 

Публикации във връзка с темата на проекта:

Синтактична структура на преводната агиография. УИ “Св. Климент Охридски”. С., 2012, 312 с.;

Превод и употреба на сегашните деятелни причастия в два текста от Супрасълския сборник. - Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 3, Езици на общуването, София, 2003, 162-166;

Забрани и молитви на св. Марина според житието на светицата. - Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 4, Етнос и менталност, С., 2004, 144-148;

Студийският манастир в житията на св. Теодор Студит. - Palaeobulgarica, XXIX (2005), 1, 72-83;

Corrigenda към изданието на житието на св. Антоний Велики. - В: Acta palaeoslavica in honorem professoris Angelinae Minčeva, vol. 2, С., 2005, 200-205;

The Infinitive in The Life of Saint Anthony. - Scripta & e-Scripta, 3-4, 2005-2006, 253-283;

Преводът на гръцките субстантивирани конструкции в житието на Теодор Студит. - В: Християнска агиология и народни вярвания, сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева, С., 2008, 211-223;

Житието на св. Теодора Александрийска – славянски преводи и редакции. – In: Reinhart, J. (Hrsg.). Hagiographia slavica. (= Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 82). Verlag Otto Sagner. München-Berlin-Wien. 2013, 27–43;

Третият превод на житието на св. Антоний Велики. – В: Светци и свети места на Балканите. Материали от международната конференция. София, 14-16 юни 2012 г. Т. 1. Филология. Археография. Текстология. Старобългарска литература, 47, 2013, 92–107;

Авторски и преводачески стил в старобългарската агиография. Старобългарска литература, 45-46, 2012, 165–177.