Ана Стойкова, доцент, дфн


AniStoykova

 

Работи в Института за литература към БАН, чела е лекции по старобългарска литература в Пловдивския университет и в Нов български университет. Интересите ѝ са в областта на историята на старобългарска литература, кирилометодиевистиката, византийската и старобългарската агиография и агиология, историята на идеите от древността до славянското Средновековие и проблемите на културния превод, електронните издания на средновековни текстове.

Публикации по теми, свързани с проекта:

Чудесата на св. Георги в балканската кирилска традиция (Археографско-текстологическо изследване). Хабилитационен труд. С., 1998, 130 с. (Ръкопис)

Кой седи на коня зад св. Георги? – Palaeobulgarica, 21, 1997, 2, 56-68;

Чудо Светог Георгиjа са змаjем у Туманском апокрифном зборнику. – В: Чудо у словенским културама. Уредио Деjан Аjдачић. Нови Сад, 2000, 109-125;

Българският свети Георги между Киев и Константинопол. – ­ В: В памет на Петър Динеков. Традиция. Приемственост. Новаторство. С., 2001, 87-93;

An Original Slavonic Chant or How Many Kings Tortured St. George. – В: Словенско средњовековно наслеђе. Зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу. Београд, 2002, 605–616;

Чудесата на св. Георги от Стишния пролог в балканската кирилска книжнина. – В: Език и история на българските средновековни текстове. Сборник в чест на Екатерина Дограмаджиева. С., 2002 (Кирило-Методиевски студии, 14), 152-164;

Метафрастовото житие на св. Георги в балканските кирилски ръкописи. – В: Преводите през ХІV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26-28 юни 2003. С., 2004, 270–277;

Произведенията за св. Георги в балканските кирилски ръкописи (Предварителни бележки). – В: България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация. Сборник статии от българо-сръбския симпозиум 14-16 септември 2003, София. С., 2005, 413-422;

Житието на св. Георги в хърватските глаголически фрагменти. – В: ... НѢСТЬ УЧЕНИКЪ НАДЪ УЧИТЕЛЕМЬ СВОИМЬ. Сборник в чест на проф. дфн  Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. Съст. А.-М. Тотоманова, Т. Славова. С., 2005, 315-322;

Аджарска следа в Чудото на св. Георги със змея? – В: Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина. С., 2005 (Старобългарска литература, 33-34), 235-246;

Синаксарните жития на св. Георги в южнославянската ръкописна традиция. – В: Многократните преводи в южнославянското Средновековие. Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005 г. С., 2006, 267-286;

St. George the Victorious. – In: Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts (http://slovo-aso.cl.bas.bg/zograph.html, 2007);

Early Slavic Cults in the Hagiology of the First Bulgarian Kingdom. – In: Religijna mozaika Bałkanów. Pod red. M. Walczak-Mikołajczakowej. Gniezno, 2008, 25-31;

Култът към св. Кирил и Методий през Българското средновековие. Идеологически параметри и литературни рефлекси. – Slavia Meridionalis. Studia slavica et balcanica, 8, 2008, 309-326;

Агиографията [в България] през ІХ-ХІ век. – В: История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова. ІІ изд. С., 2009, 130-142;

Славянски култове на Първото българско царство. – В: История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова. ІІ изд. С., 2009, 297-305;

Агиографията [в България] през ХІІІ век. – В: История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова. ІІ изд. С., 2009, 453-459.