ZASTAVKA_2a


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Катедра по кирилометодиевистика

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Направление Стара българска литература

 

 ПРОЕКТЪТ

logo

text-under-logo

 

Проектът е финасиран от МОМН, №ДДВУ 02/68 (2010). Разработван е съвместно от голям екип от учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, преди всичко от Катедрата по кирилометодиевистика, и от Института за литература към БАН, Направление Стара българска литература, а също и от изследователи от други институции: Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Института по славистика към Виенския университет (Австрия), Института по балканистика към БАН, Института по математика и информатика към БАН, Института за литовски език във Вилнюс (Литва), Университета в Манчестър (Великобритания) и Университета в Орегон (САЩ) и българската неправителствена организация Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”.


Целта на проекта е да събере и систематизира информацията за почитта към християнските светци в България от времето на най-ранното християнство до наши дни. Проектът предвижда да бъдат привлечени няколко типа данни: от средновековни и възрожденски писмени паметници, от устни предания, от съвременни култови практики, от църкви, манастири, оброчища, от храмова украса. Друга важна негова цел е въз основа на този материал да се осмислят представите за светостта в исторически и съвременен план и особено, за начините, по които светците навлизат в живота на хората и се преживяват в народна среда.

Желанието на екипа е да направи база данни, която да е полезна за изследователи от различни области: филолози, историци, етнолози, богослови, изкуствоведи. Същевременно искаме да популяризираме информацията чрез популярни издания, университетски курсове, лекции пред ученици, изложби и научнопопулярни филми. Съвременните българи празнуват именните си дни, но знаят твърде малко за живота на светеца, чиято памет се отбелязва, за историята на празника, за неговите църковни и народни измерения. Енциклопедията ще даде възможност на обикновения човек да разшири познанията си за светците и светите места.

Енциклопедията е форматирана като интернет портал, който ще бъде непрекъснато допълван с информация. За всеки от 366-те дни в годината има информация за почитаните светци от различни средновековни източници. За всеки ден са поместени календарни указания от апостоли, евангелия и пълни библии, а в бъдеще данните ще бъдат допълнени с календарни указания от празнични минеи и устави. За отделни светци са включени статии с информация за установяването и разпространението на техните култове, за славянските и византийските творби в тяхна прослава и за фолклорната традиция на празниците им. Автентичните фолклорни текстове са непубликувани и се съхраняват в научния архив на Асоциация „Онгъл”. Представени са и стари славянски текстове за тях: жития, служби, проложни четива, молитви, в оригинал според използвания източник (или източници), а някои от оригиналните произведения се дават и в превод. Към всяка статия е поместена и библиография. Този календар ще се допълва непрекъснато с нови статии и текстове.

Енциклопедията заема централно място в изпълнението на проекта, но освен нея са предвидени и други дейности. През септември 2011 г. беше проведен научен семинар „Песни и молитви”. През януари 2012 г. в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ще бъде представена изложба, посветена на св. Василий и Васильовден. Предстои заснемане на кратък популярен филм „Небесни закрилници”. През юни 2012 г. ще бъде проведена голяма международна конференция „Светци и свети места на Балканите”. Проучванията на събрания и систематизиран материал ще намерят място в публикации на участниците в проекта.

romb